Za avtorje

Avtorje prosimo, da z oddajo referatov pohitijo!

Avtorje naprošamo, da spoštujejo naveden termin za oddajo končnega teksta referatov in s tem omogočijo nemoteno delo Programskemu in Organizacijskemu odboru ter izbranim recenzentom.

Prispele referate bo pregledal, ocenil in uvrstil v program programski odbor kongresa v sodelovanju z izbranimi recenzenti. Neustrezne prispevke bo programski odbor z utemeljitvijo zavrnil. Sprejeti referati bodo enotno oblikovani v obliki zbornika in izdani v elektronski obliki.

DODATNE INFORMACIJE 

Na elektronski naslov  drc@drc.si, matija.mavric@cestel.si

Po telefonu na številko  +386 41 762 313 in  +386 41 542 859

Po pošti  DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, d.o.o. Masarykova cesta 14 SI – 1000 Ljubljana 

Predhodna prijava s povzetkom najavljenega referata mora vsebovati naslednje podatke:

 • naslov referata,
 • imena glavnega avtorja in soavtorjev, s stopnjo izobrazbe in akademskim nazivom,
 • nazive in popolne naslove organizacij, kjer so avtorji zaposleni,
 • številko telefona in elektronski naslov nosilca referata,
 • podatke o kontaktni osebi, v kolikor to ni glavni avtor referata,
 • povzetek referata v slovenskem ali angleškem jeziku, največ 3.000 znakov.

Končne tekste referatov posredujete v naslednji obliki:

 • celotno besedilo referata v formatu MS Word, tip pisave Calibri velikosti 11 pik z enojnim presledkom med vrsticami in obojestransko poravnavo, 
 • besedilo naj bo dolgo največ 8 strani formata A4, z vključenimi grafičnimi prilogami in tabelami, in po možnosti lektorirano,
 • naslov referata je podan v slovenskem in angleškem jeziku,
 • povzetek referata v slovenskem in angleškem jeziku (Abstract) obsega vsak največ 15 vrstic,
 • tekst referata je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku, prvo poglavje je Uvod, sledijo ostala poglavja in podpoglavja,
 • poglavja in razdelki so oštevilčeni npr. 1 UVOD; 2 GRADNJA AVTOCESTNIH ODSEKOV; 2.1 Avtocestni odsek Ljubljana – Vrhnika; 2.2 …,
 • za imeni in priimki avtorjev so navedeni nazivi in mesto zaposlitve,
 • nosilec referata mora biti napisan na prvem mestu,
 • poglavju Zaključki obvezno sledi popis uporabljene literature in virov.

kotizacija

Avtorji in soavtorji za udeležbo na kongresu plačajo znižano kotizacijo.

ZNIŽANA KOTIZACIJA
DO 31. 8. 2018
POLNA KOTIZACIJA
PO 31. 8. 2018
AVTORJI 240 € 264 €
SOAVTORJI 270 € 297 €
ŠTUDENTJE (dodiplomski) brezplačno brezplačno

STATUS AVTORJA ZNIŽANA KOTIZACIJA
DO 5. 10. 2018
POLNA KOTIZACIJA
PO 5. 10. 2018
AVTOR 200 € 250 €
SOAVTOR 300 € 375 €
ŠTUDENT (dodiplomski) brezplačno brezplačno

Cene ne vključujejo 22% DDV.

KOTIZACIJO VPLAČATE NA TRR ORGANIZATORJA:

DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, d.o.o.
Masarykova 14, 1000 Ljubljana, ID za DDV SI17207495,

TRR štev. SI56020850017025805, referenca: 00, sklic: 10-2018

Namen nakazila: kotizacija za 14. kongres.

Iz tujine kotizacijo vplačate na naslov: DRC d.o.o., Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenia, Transaction Account No.: IBAN SI56020850017025805,

Referenca: 00, sklic: 10-2018

SWIFT: LJBASI2X, Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana

SPONZORJI

ZLATI SPONZORJI

SREBRNI SPONZORJI

BRONASTI SPONZORJI

OSTALI SPONZORJI